Hoe reageert de markt op ontwikkelingen in de woningbouwsector?


  General news
by Max Schep

Propertyimpact Strategic Advisor BESIX U-bouw Netherlands

 

[Read the article in English] 

In een tijd dat webinars opgeld doen is het een verademing om elkaar weer in levende lijven en met handhaving van de COVID-19 regels te ontmoeten. Dit met het doel om van gedachten te wisselen over de woningmarkt die ons allen aan het hart gaat. In het ONS-gebouw in Schiedam was door Christa Thijssen (directeur HPP) een inspirerend programma van sprekers samengesteld.

De aftrap op 24 september werd namens de gemeente Schiedam verzorgd door projectdirecteur Lydia Buist van onder andere Schieveste.

De eerste spreker, Marijn Snijders (directeur Capital Value) benadrukte het steeds verder oplopende tekort aan woningen en het niet aansluiten van de woningvoorraad op hedendaagse marktvraag. Een tekort dat op kan lopen tot 415.000 woningen in 2024. De kern van de boodschap is (ondanks COVID-19):

“Er is genoeg geld om te investeren aangezien internationale-, Nederlandse institutionele- en particuliere beleggers bereid zijn om in de buidel te tasten en woningbouwcorporaties ook hun verantwoordelijkheid nemen. Zo is er voor de komende jaren 26 miljard euro beschikbaar.”

Eelko Korteweg (directeur Greystar) gaf de zaal een inkijkje in de ontwikkeling van hun portefeuille voor grootschalige complexen in Nederland, met gemeubileerde huurappartementen en aanvullende voorzieningen. Ook bracht hij de moeilijkheden in kaart waar men bij de ontwikkeling op stuit.

Het stokje werd overgenomen door Jeske de Lint (directieteam Woningbouw BZK) die ruim aandacht besteedde aan het aangekondigde woningmarktbeleid van de rijksoverheid. Daarbij de dilemma’s van het Programma Stikstof Aanpak en de pandemie niet uit de weggaand. Met de recent bekend geworden impuls voor de bouw van 70.000 woningen waarvan 50% betaalbaar hoopt men de doelstelling tot de bouw van meer dan 75.000 woningen per jaar te ondersteunen. Naast de nieuwbouw moet aanvullend beleid helpen om doelgroepen in de huur en koop te beschermen en/of te stimuleren en de beschikbaarheid van betaalbare woningen te vergroten.

De kritische afsluiter werd verzorgd door Joris Voorhoeve (Head Capital Markets van Orange Capital Partners), belegger in huurwoningen. De titel van zijn bijdrage “Hoe de overheid de controle op de woningmarkt verloor” legde hij de vinger op de zere plek:

“Er zijn meer huishoudens dan woningen, met als gevolg huren die voor grote delen van de markt onbereikbaar zijn geworden. Als we zo doorgaan zijn er in 2030 circa 845.000 huizen te kort! “

Tegelijkertijd deed hij een beroep op de overheid om te komen tot een integraal en consistent beleid en de regie terug te nemen die door de deregulering en de opheffing van het ministerie is weggevloeid. Kortom: Rust, Regelmaat en Voorspelbaarheid.

Onder leiding van Wienke Bodewes ontspon er gedurende de middag tussen elke bijdrage een levendige discussie. Een groot aantal voorbeelden die door de aanwezigen als vertragend en onwenselijk worden ervaren en suggesties om deze knelpunten op te lossen passeerden de revue. Denk daarbij, naast eerder genoemde aandachtspunten, aan de stapeling van eisen en voorwaarden als gevolg van het (te) snel wijzigend overheidsbeleid. Het ontbreken van eenduidig beleid bij rijk, provincie en gemeenten. Het gebrek aan locaties voor de programmering van betaalbare woningen voor starters en senioren etc.

Concluderend was het een uitstekend verzorgde COVID-19-verantwoorde bijeenkomst. Alle belangrijke, relevante en ontwikkelende partijen waren aanwezig, luisterden naar elkaar en discussieerden inhoudelijk over de kansen, bedreigingen en oplossingsrichtingen. De conclusie is dat een eerste kleine stap is gezet om samen te werken aan de door alle partijen gewenste verhoging van de woningbouwproductie. Afsluitend is een compliment op zijn plaats aan allen die bij de organisatie en de uitvoering waren betrokken.

Ir. Max Schep
Propertyimpact-strategisch adviseur BESIX U-bouw Nederland