HPP over logistiek en de worsteling met duurzaamheid


  General news, HPP-IREIN & Finance
by Jan van den Hogen

Head of Tenant Relationship Management Logistics Deka Immobilien GmbH

 

> Read the report in English

18 november jl. heeft HPP een virtuele meeting georganiseerd met betrekking tot de logistieke gebouwensector en haar voortdurende worsteling met duurzaamheidsvraagstukken. Duurzaamheid is vanuit twee verschillende perspectieven belicht. Enerzijds is er het duurzaamheidsaspect dat direct aan de grote bedrijventerreinen in Nederland is gekoppeld, en anderzijds is er een duurzaamheidsvraagstuk dat met “verdozing” wordt aangeduid, het te hooi en te gras bouwen van logistiekgebouwen op plaatsen waar een toekomstig onzekere existentie ter zake nut en noodzaak van die gebouwen bestaat.

Christiaan Heerings, senior commercieel manager/acquisiteur bij Greenport Venlo, heeft een uitgebreide presentatie gehouden dat, mits alle stakeholders participeren in de ontwikkeling van bedrijventerreinen, er wel degelijk grote slagen gemaakt kunnen worden in een duurzame logistieke omgeving. De veelal logistieke bedrijventerreinen rondom Venlo (Europa’s belangrijkste logistieke hotspot), kenmerken zich door intelligente gebiedsontwikkeling, met een kien oog voor duurzaamheidsaspecten. Dit in de breedste zin des woords: flora, fauna en mens. De bedrijventerreinen in Venlo zijn een voorbeeld dat zelfs een logistieke gebouwensector een positieve bijdrage aan natuur en welzijn leveren kan. Voor verdere informatie verwijzen we naar de video’s die Greenport Venlo op YouTube heeft geplaatst.

De tweede keynote speaker, Merten Nefs, onderzoeker aan de Universiteit van Delft en de Erasmus School of Economics, is met een uitgebreide studie bezig naar de lokale effecten van nieuwe vormen van handel, bijvoorbeeld e-commerce. Grote duurzaamheidsvraagstukken die hierbij ontstaan zijn de significante veranderingen in het ruimtelijk patroon van Nederland, leefbaarheid in de steden, en de hieruit ontstane discussie over verdozing in het landschap. Compleet datagestuurd heeft Merten duidelijk gemaakt wat het krachtenveld is achter deze ontwikkelingen, waarom dat krachtenveld leidt tot een logistiek ruimtelijk patroon dat zich over Nederland ontvouwt, en wat mogelijke oplossingen in de toekomst zouden kunnen zijn. Zijn promotieonderzoek heet “Landscapes of Trade” en zal eind 2023 zijn afgerond. Dit wordt een waardevol beleidsmatig geformuleerd uitgangspunt voor politici ten aanzien van besluitvorming over een hoogwaardige leefomgeving, en de combinatie circulaire economie en logistieke bebouwing.

Uit de discussie in de meeting wordt duidelijk dat de deelnemers het verankeren van duurzaamheid in de logistieke sector als bijzonder noodzakelijk beschouwen, maar dat de kernvraag is of er met een gedecentraliseerd vestigingsbeleid in Nederland wel voldoende oog vanuit de overheid is op die duurzaamheidsaspecten.

Verdozing ontstaat, zo blijkt uit de discussie, vooral doordat zo ongeveer iedere gemeente in Nederland van mening is dat een (logistiek) bedrijventerrein noodzakelijk is, vooral vanuit het oogpunt van grondexploitatie en het huishoudboekje van de gemeente. Dat daarbij geen oog is voor een holistische kijk op de totale logistieke gebouwenmarkt in Nederland is vooral te wijten aan het klaarblijkelijk ontbreken van centrale sturing in deze. Ook het begrip duurzaamheid wordt ondergeschikt gemaakt aan de gronduitgifte voor logistiek. Met uitzondering van een paar schoolvoorbeelden zoals de bedrijventerreinen in en rondom Venlo, Tilburg en bijvoorbeeld Waalwijk, staat duurzaamheid niet erg hoog op de agenda.

De eindconclusie is dat er vooral door toedoen van de overheid nog een lange weg te gaan is in het verdozingsvraagstuk, een vraagstuk dat ze zelf geïnitieerd hebben en bij voortduring voortzetten.

Meer informatie kunt u lezen via de volgende marktrapportages:

 

Wilt u graag aanwezig zijn bij het vervolg van deze meeting? Neem contact op!